TECHNICKÁ VÝCHOVA - PRACOVNÍ ČINNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE  
Nvtvnost

 

 
 

Vítejte na technickavychova.cz

„Inovace vyučovacího předmětu pracovní činnosti na základní škole“ je široké a aktuální téma. Budeme-li chtít s touto problematikou seznámit i neaprobovaného učitele, který stojí před problémem, jak tento specifický a materiálně náročný předmět v dnešní době vyučovat, musíme zvolit takovou formu obsahu, aby se v ní pokud možno zorientoval.

Častou realitou je, že někteří učitelé a potažmo i ředitelé zaměňují obsahovou náplň tohoto předmětu s výtvarnou výchovou. Tento předmět má však za cíl rozvíjet technické myšlení a postihovat široké spektrum pracovních činností a technologií.

Učitel techniky a praktických činností je kvalifikovaný odborník s vysokoškolským vzděláním. To lze získat na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomoucí i formou tzv. dálkového studia. Na této fakultě jsou k dispozici nejmodernější laboratoře a vyučují špičkoví odborníci. Pro více informací klikněte na: https://www.pdf.upol.cz/ktiv/ .

Pracovní činnosti (dále jen „PČ“) by měly být součástí každého ročníku základního vzdělávání, učivo by mělo navazovat a tvořit souvislý celek. Výstupem toho by měl být žák, který bude schopen vybrat si učební obor nebo studium na SŠ odpovídající jeho manuálním schopnostem a vědomostem. Technická výchova, která je v současné době realizována prostřednictvím vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“, prošla během posledních let mnoha změnami. Bohužel, ne všechny změny vedly k přínosným inovacím.

Symbolem dnešní doby je rozmach informačních technologií, ale na rozvíjení manuální zručnosti a výchovu budoucích řemeslníků se jaksi pozapomnělo...

Cílem těchto stránek je poskytnout učitelům a jejich žákům ucelený komplet podpůrných materiálů k samotné výuce technické výchovy a jako prostředek inspirace k požadované inovaci.

Pokud se tyto stránky staly přínosem a vhodnou inspirací, znamená to, že splnily svůj účel, my jsme za to velice rádi a můžete nám dát svůj LIKE :-)

 

Práce v dílnách žáky baví...

Práce v dílnách žáky baví...

Technická výchova je i pro dívky...

Technická výchova je i pro dívky...

Podporujme manuální zručnost...

Podporujme manuální zručnost...

zdroj obrázků:

ZŠ a MŠ Tatenice

 

Mgr. Petr Vitásek, 2016-19 - kontakt - spolupracuje: prirodopis.eu - vyukovematerialy.eu - zs.tatenice.cz